Wet van 24-03-2021, Stb. 2021, 170

Wet houdende goedkeuring van de op 18 februari 2017 te München tot stand gekomen Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds (Trb. 2017, 45)

—In de Overeenkomst wordt de basis gelegd voor meer betrokkenheid van de EU bij (ontwikkelingen in) Afghanistan door middel van een versterkte (reguliere) politieke dialoog en samenwerking. Hierbij kunnen afspraken worden gemaakt inzake kwesties waarbij de EU en Afghanistan een gedeeld belang hebben. Middels de Overeenkomst toont de EU haar toewijding aan het ondersteunen van de toekomstige ontwikkeling van Afghanistan tijdens haar ‘decennium voor verandering’ (2014-2024). Eerbiediging van de democratische beginselen, de rechten van de mens, en van het beginsel van de rechtsstaat vormen het uitgangspunt voor de partijen om hun relatie vorm te geven. Een van de voornaamste doelen van deze Overeenkomst is het ondersteunen van Afghanistan bij het realiseren van haar internationaal overeengekomen ontwikkelingsdoelstellingen. Daarnaast wordt voorzien in samenwerking tussen beide partijen op een breed scala aan beleidsterreinen. De Overeenkomst is een bevestiging van de bereidheid van beide partijen om gezamenlijk thema’s aan te pakken, zoals non-proliferatie, ontwapening en nucleaire veiligheid en de strijd tegen terrorisme, internationale misdaad en illegale handel. De Overeenkomst bestrijkt politieke samenwerking, ontwikkelingssamenwerking, samenwerking inzake handel en investeringen, samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, sectorale samenwerking en regionale samenwerking. Daarnaast omvat hij bepalingen inzake het institutionele kader en slotbepalingen.

Inwerkingtreding met ingang van 07-04-2021.

Kamerstukken