Wet van 22-02-2023, Stb. 2023, 151, inwerking­tredingsbesluit van 26-04-2023, Stb. 2023, 152 en besluit van 26-04-2023, Stb. 2023, 153

Wet houdende wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie en de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2020/1057 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU wat betreft de detachering van bestuurders in de wegvervoersector en tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en Verordening (EU) nr. 1024/2012 (PbEU 2020, L 249) en de implementatie van ­enige daarmee samenhangende onderdelen van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds (PbEU 2021, L 149) (Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector)

—Deze wet strekt tot implementatie van – kort gezegd – specifieke regels voor detachering van bestuurders in de wegvervoersector en de handhaving daarvan en voor het detacheren van bestuurders uit het Verenigd Koninkrijk. De richtlijn, ook de Mobiliteitsrichtlijn genoemd, is afgestemd op de hoge mate van mobiliteit van bestuurders die werkzaamheden in het wegvervoer uitvoeren. Zo bepaalt de richtlijn dat nationaal vervoer dat tijdelijk wordt verricht door een buitenlandse vervoerder in een lidstaat (cabotage) wordt beschouwd als detachering. Ook internationaal vervoer buiten de lidstaat van vestiging van de detacherende onderneming (cross-trade of derdelandenvervoer) valt in de regel onder de detacheringsregels. Bilateraal vervoer en internationaal vervoer in doorvoer worden daarentegen niet als detachering aangemerkt.

Ten tweede zijn specifieke administratieve voorschriften en controlemaatregelen vastgesteld om de controle op de naleving van de detacheringsrichtlijn te harmoniseren en onevenredige lasten voor vervoers­ondernemingen te voorkomen. Zo moeten ondernemers een detacheringsverklaring indienen via het Informatiesysteem interne markt (IMI) bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar zij de bestuurders detacheren. Daarnaast worden de mogelijkheden van de tweede generatie van de slimme tachograaf benut.

Ten derde voorziet de richtlijn in wijziging van Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 inzake minimumvoorwaarden voor de uitvoering van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en tot intrekking van Richtlijn 88/599/EEG van de Raad (PbEG 2006, L 102). Dit betreft een aanscherping van controles en controlesystemen, en bepalingen om de uitwisseling van informatie tussen lidstaten en de samenhang en doeltreffendheid van nationale risicoclassificatiesystemen te verbeMet deze wet wordt de richtlijn omgezet in Nederlandse wetgeving. De wet verduidelijkt in welke gevallen de nationale detacheringsregels moeten worden toegepast, zowel voor het goederenvervoer als het personenvervoer over de weg. Het onderscheid is gebaseerd op de mate van verbondenheid van de bestuurder en de dienst met de lidstaat van ontvangst. Voorts worden met de richtlijn de administratieve maatregelen die lidstaten uitsluitend kunnen nemen geharmoniseerd. Er is volledig gebruik gemaakt van de mogelijkheden om administratieve vereisten en controlemaatregelen in te voeren.

Inwerkintreding

Inwerkintreding met ingang van 01-06-2023, met uitzondering van artikel I, onderdeel D (dat pas in werking treedt wanneer slimme tachografen verplicht worden). De amvb ter implementatie van de Mobiliteitsrichtlijn treedt eveneens op dat moment in werking.

Inwerkingtredingsbesluit van 21-07-2023, Stb. 2023, 273

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector

—Artikel I, onderdeel D, van de Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector treedt in werking op 21 augustus 2023. Het merendeel van deze wet is reeds in werking getreden op 1 juni 2023.

Kamerstukken