Wet van 01-12-2021, Stb. 2022, 2

Wet houdende wijziging van de Wet ter Bescherming Koopvaardij houdende aanpassingen in verband met het certificerings- en vergunningstelsel, de positie van particuliere beveiligers, de scheepsbeheerder en de kapitein, de verwerking van bijzondere persoonsgegevens en herstel van enkele onvolkomenheden (Reparatiewet WtBK)

Op 15 mei 2019 is de Wet ter Bescherming Koopvaardij (Stb. 2019, 186) tot stand gekomen. Bij de voorbereiding van het Besluit bescherming koopvaardij zijn enkele knelpunten in de wet aan het licht gekomen, die aan de beoogde werking van de wet in de weg staan. Ook is een aanvullende grondslag noodzakelijk met het oog op de verwerking van bijzondere persoonsgegevens bij de uitvoering van de wet. Deze wet stelt daartoe enkele aanpassingen van de wet voor. De aanpassingen betreffen:

  • de relatie tussen certificering (marktpartijen) en vergunningverlening (door de ILT);
  • de arbeidsrechtelijke positie van particuliere beveiligers;
  • de positie en verantwoordelijkheden van de scheepsbeheerder en de kapitein;
  • de verwerking van nader te bepalen bijzondere persoonsgegevens (persoonsgegevens van strafrechtelijke aard en gezondheidsgegevens), door de ILT, voor zover deze verwerking noodzakelijk is in het kader van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van de bij en krachtens de wet gestelde regels;
  • de invulling door de Minister van Justitie en Veiligheid m.b.t. uitvoering van zijn toezichthoudende en handhavende taken, en openbare verslaglegging over toezicht en sanctionering achteraf;
  • de samenwerking van de ILT met buitenlandse instanties in het kader van de taken m.b.t. vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarnaast worden enkele wetstechnische onvolkomenheden hersteld.

Inwerkingtreding gelijktijdig met de Wet ter Bescherming Koopvaardij (01-02-2022).

Kamerstukken