Besluit van 16 december 2023, Stb. 2023, 1

Besluit tot wijziging van het Besluit adviescommissie afgesloten strafzaken in verband met de verruiming van de voorwaarden voor benoeming tot lid van de advies­commissie voor deskundigen op het terrein van de politiepraktijk

—De Adviescommissie afgesloten strafzaken (ACAS) is een onafhankelijke commissie die tot taak heeft om de procureur-generaal bij de Hoge Raad te adviseren over de wenselijkheid van nader onderzoek naar de aanwezigheid van een herzieningsgrond in afgesloten strafzaken (vlg. artikel 461 Sv). In de herzieningsprocedure kunnen in uitzonderlijke gevallen onterechte, definitieve veroordelingen (beter bekend als gerechtelijke dwalingen) door de Hoge Raad worden gecorrigeerd. Het is van belang dat de in de ACAS aanwezige kennis en ervaring op een goede manier blijven geborgd. In de praktijk is gebleken dat de regels voor de benoeming van een deskundige op het terrein van de politiepraktijk, zoals geregeld in het Besluit adviescommissie afgesloten strafzaken, in de weg staan aan een goede borging van deze specifieke deskundigheid omdat politieambtenaren in actieve dienst niet tot (plaatsvervangend) lid van de ACAS kunnen worden benoemd, maar de facto pas vanaf het moment van pensionering. Dit wijzigingsbesluit verruimt deze voorwaarden voor benoeming waardoor het mogelijk wordt politieambtenaren in actieve dienst tot (plaats­vervangend) lid van de ACAS te benoemen.

Inwerkingtreding met ingang van 01-02-2023.