Besluit van 21-05-2024, Stb. 2024, 135

Besluit houdende wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG ter tijdelijke beperking van de werkingssfeer van artikel 40b van de Wet markt­ordening gezondheidszorg

—Dit besluit wijzigt het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG (Bub WMG). Hierdoor wordt de werking van artikel 40b (eis van een openbare jaarverantwoording) van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) uitgesteld met twee boekjaren (respectievelijk de boekjaren 2022 en 2023) voor bepaalde categorieën van zorgaanbieders. Het gaat hierbij om zorgaanbieders die onder de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) niet verplicht waren om een jaarverantwoording bij het CIBG aan te leveren. Zij zijn hier sinds 1 januari 2023 (boekjaar 2022) wel toe verplicht, maar met dit besluit wordt hun meer tijd gegeven om hieraan te voldoen.