Besluit van 25 april 2024, Stb. 2024, 117

Besluit houdende wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met de verbetering van regelgeving voor lijsten van toegestane diersoorten

—Dit besluit voorziet in nieuwe criteria voor de beoordeling van diersoorten op hun geschiktheid om door een mens te kunnen worden gehouden. Op basis van deze criteria wordt door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een lijst van diersoorten vastgesteld die mogen worden gehouden. De tot dusverre in artikel 1.4 van het Besluit houders van dieren opgenomen toetsingscriteria sloten niet meer aan bij de meest recente wetenschappelijke inzichten, die hun weerslag hebben gevonden in de beoordelingssystematiek. De criteria zijn daarom herzien.

Ook voorziet dit besluit in een wijziging van de regels over zoogdieren waarmee mag worden opgetreden (circusdierenlijst). Tot dusverre waren deze soorten opgenomen in een bijlage bij het Besluit houders van dieren, daarmee werd deze lijst op het niveau van een algemene maatregel van bestuur vastgesteld. Voor belanghebbenden was hiermee geen gemakkelijk toegankelijke procedure beschikbaar tot wijziging van de lijst of het maken van bezwaar. Ook had die procedure een lange doorlooptijd. Om deze problemen weg te nemen, is geregeld dat het aanwijzen van circusdiersoorten op ministerieel niveau gebeurt.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2024.