Wet van 07-06-2023 Stb. 2023, 392

Wet van 7 juni 2023 tot wijziging van de Binnenvaartwet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart en tot intrekking van de richtlijnen 91/672/EEG en 96/50/EG van de Raad

—Het doel van de richtlijn is een gemeenschappelijk kader te introduceren voor de erkenning van minimumberoepskwalificaties voor de binnenvaart. De richtlijn stelt de voorwaarden en procedures vast voor de certificering van de kwalificaties van personen die betrokken zijn bij het bedienen van een vaartuig dat de binnenwateren in de Europese Unie bevaart en voor de erkenning van die kwalificaties in de andere lidstaten. Hiertoe wordt het kwalificatiecertificaat van de Unie geïntroduceerd. Een kwalificatiecertificaat dat in een van de lidstaten wordt verstrekt geldt dan op alle binnenwateren van de Unie. Verder bestaat de mogelijkheid dat ook erkende derde landen kwalificatiecertificaten uitgeven.

Naast de wijzigingen van de Binnenvaartwet worden ook het Binnenvaartbesluit en de Binnenvaartregeling gewijzigd. Onder andere wordt een Europese gegevensbank ingesteld. In de Binnenvaartwet zelf wordt, een aantal nieuwe grondslagen gecreëerd. Bijvoorbeeld voor de invoering van het kwalificatiesysteem,  en in het bijzonder voor het kwalificatiecertificaat schipper, het kwalificatiecertificaat voor de andere dekbemanningsleden en de ten behoeve van dat kwalificatiesysteem te registreren gegevens. Ook bevat de wet grondslagen voor het aanwijzen van maritieme wateren en het uitvoeren van onderzoeken naar en het aantonen van de geestelijke en lichamelijke geschiktheid. Verder wordt de terminologie in lijn gebracht met de uit de richtlijn voortvloeiende verplichtingen en worden ook enkele begrippen aangepast. 

Inwerkingtreding op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. In dat besluit kan worden bepaald dat artikelen of onderdelen van deze wet terugwerken tot en met 17-01-2022.

Verbeterblad

Verbeterblad van 07-06-2023, Stb. 2023, 392

Wet van 7 juni 2023 tot wijziging van de Binnenvaartwet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart en tot intrekking van de richtlijnen 91/672/EEG en 96/50/EG van de Raad

—Door dit verbeterblad worden enkele begripsomschrijvingen toegevoegd, alsmede enkele redactionele wijzigingen.

Kamerstukken