Besluit van 03-06-2024, Stb. 2024, 150

Besluit tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000, het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022, het Besluit inburgering 2021 en het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie ter implementatie van Richtlijn (EU) 2021/1883 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2021 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, en tot intrekking van Richtlijn 2009/50/EG van de Raad

—Dit besluit strekt tot aanpassing van het Vreemdelingenbesluit 2000 (Vb 2000) ter implementatie van Richtlijn (EU) 2021/1883 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2021 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, en tot intrekking van Richtlijn 2009/50/EG van de Raad (PbEU 2021, L 382/1) (herziene Richtlijn kennismigranten ook wel EBK-regeling). Namens de Minister van SZW strekt dit besluit mede tot aanpassing van het Besluit uitvoering wet arbeid vreemdelingen 2022 (BuWav), het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerden werknemers in de Europese Unie en Besluit inburgering 2021 ter implementatie van de herziene Richtlijn kennismigranten. De Europese Unie beoogt de aanpak voor het aantrekken van hooggekwalificeerde werknemers uit derde landen verder te harmoniseren en te versterken door de bestaande regeling voor deze doelgroep om in de EU te komen werken, aantrekkelijker en effectiever te maken. De Europese blauwe kaart is daarvoor het belangrijkste instrument. De herziene Richtlijn kennismigranten voorziet in snellere procedures, soepelere en inclusievere toelatingscriteria en uitgebreidere rechten ter zake van de Europese blauwe kaart, waaronder vlottere mobiliteit binnen de EU. Aangezien Richtlijn 2009/50/EG daartoe grondig moest worden gewijzigd, trekt de herziene Richtlijn kennismigranten richtlijn 2009/50/EG ten aanzien van toegang en verblijf van kennismigranten in de EU in. De herziene Richtlijn kennismigranten is gebaseerd op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Naast de wijzigingen die met dit besluit zijn beoogd, vereist de implementatie van de Richtlijn tevens een wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000). Deze wijziging vindt via een apart traject plaats. In de wet ter implementatie van de herziene Richtlijn kennismigranten is een aantal beslistermijnen voor het aanvragen van en verlenen van een verblijfsvergunning onder een beperking verband houdend met verblijf als houder van de Europese blauwe kaart en voor de aanvraag tot verblijf als zijn gezinslid opgenomen. In het wetsvoorstel worden tevens de beslistermijnen voor aanvragen voor verblijf als gezinslid van een langdurig ingezetene die voormalig houder is van een Europese blauwe kaart aangepast. De kortere beslistermijnen moeten ervoor zorgen dat de vergunningen in alle gevallen snel worden afgegeven. Daarnaast wordt een delegatiegrondslag opgenomen voor het stellen van nadere regels over artikel 25 waarin de genoemde wijzingen worden geregeld.