Wet van 08-07-2020, Stb. 2020, 254, inwerkingtredingsbesluit van 08-07-2020, Stb. 2020, 255 en besluit van 13-07-2020, Stb. 2020, 268

Wet houdende herstel van de voorzieningen in het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius (Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius)

Deze wet strekt ertoe de bestuurlijke ingreep op Sint Eustatius te verlengen en de huidige voorzieningen in de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius geleidelijk af te bouwen. De wetgever heeft in februari 2018 bestuurlijk ingegrepen op Sint Eustatius. Op grond van de Tijdelijke wet is de eilandsraad ontbonden en het bestuur uit zijn functie ontheven. Er is een regeringscommissaris aangesteld die sindsdien voorziet in het bestuur van Sint Eustatius.

De regering acht het wenselijk dat de eilandsraad een belangrijk deel van zijn taken hervat, maar acht het tegelijkertijd noodzakelijk dat de regeringscommissaris nog enige tijd verantwoordelijk blijft voor de overige taken van de eilandsraad alsmede de taken van het bestuurscollege en de gezaghebber. Met deze wet worden de huidige voorzieningen verlengd en wordt tegelijkertijd een overgangsregime ingevoerd om deze geleidelijke overgang naar een reguliere bestuurlijke situatie te faciliteren. Het aanstellen van de eilandsraad is in dit overgangsregime de eerste stap in de afbouw van de bestuurlijke ingreep. Het besluit van 13 juli 2020, houdende vaststelling van de dag van kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de eilandsraad in het openbaar lichaam Sint Eustatius bepaalt dat de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de eilandsraad in het openbaar lichaam Sint Eustatius plaatsvindt op 7 september 2020.

Inwerkingtreding

De artikelen 1 tot en met 5, 11 tot en met 15, 16, aanhef, eerste en tweede lid, en 17 tot en met 22 treden in werking met ingang van 16-07-2020.

De wet vervalt met ingang van 01-09-2024.

Kamerstukken