Wet van 08-07-2020, Stb. 2020, 254, inwerkingtredingsbesluit van 08-07-2020, Stb. 2020, 255 en besluit van 13-07-2020, Stb. 2020, 268

Wet houdende herstel van de voorzieningen in het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius (Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius)

Deze wet strekt ertoe de bestuurlijke ingreep op Sint Eustatius te verlengen en de huidige voorzieningen in de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius geleidelijk af te bouwen. De wetgever heeft in februari 2018 bestuurlijk ingegrepen op Sint Eustatius. Op grond van de Tijdelijke wet is de eilandsraad ontbonden en het bestuur uit zijn functie ontheven. Er is een regeringscommissaris aangesteld die sindsdien voorziet in het bestuur van Sint Eustatius.

De regering acht het wenselijk dat de eilandsraad een belangrijk deel van zijn taken hervat, maar acht het tegelijkertijd noodzakelijk dat de regeringscommissaris nog enige tijd verantwoordelijk blijft voor de overige taken van de eilandsraad alsmede de taken van het bestuurscollege en de gezaghebber. Met deze wet worden de huidige voorzieningen verlengd en wordt tegelijkertijd een overgangsregime ingevoerd om deze geleidelijke overgang naar een reguliere bestuurlijke situatie te faciliteren. Het aanstellen van de eilandsraad is in dit overgangsregime de eerste stap in de afbouw van de bestuurlijke ingreep. Het besluit van 13 juli 2020, houdende vaststelling van de dag van kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de eilandsraad in het openbaar lichaam Sint Eustatius bepaalt dat de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de eilandsraad in het openbaar lichaam Sint Eustatius plaatsvindt op 7 september 2020.

Inwerkingtreding

De artikelen 1 tot en met 5, 11 tot en met 15, 16, aanhef, eerste en tweede lid, en 17 tot en met 22 treden in werking met ingang van 16-07-2020.

De wet vervalt met ingang van 01-09-2024.

Besluit van 28 september 2022, Stb. 2022, 374

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het bepaalde in artikel 13 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

—Artikel 13 treedt in werking met ingang van 1 oktober 2022. In 2018 heeft het kabinet besloten tot bestuurlijk ingrijpen op Sint Eustatius. Een commissie van wijzen constateerde dat er sprake was van grove taakverwaarlozing door het lokale bestuur op het eiland. Met de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius wordt voorzien in een in vier fasen gefaseerde teruggave van bevoegdheden aan het lokale bestuur op Sint Eustatius. Met de inwerkingtreding van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius werd al een eerste fase ingezet. Er zijn verkiezingen gehouden en de eilandsraad (met beperkte bevoegdheden) is geïnstalleerd. Nu is voldaan aan de voorwaarden voor de tweede fase en op basis hiervan verwacht mag worden dat de gedeputeerden hun taken als goed bestuurders kunnen uitoefenen en besluiten zullen nemen die voldoen aan de wettelijke eisen, is er voldoende reden om over te gaan naar de tweede fase, te weten de inwerkingtreding van artikel 13 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius. De inwerkingtreding houdt in dat het bestuurscollege de taken op grond van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, met uitzondering van de taken die betrekking hebben op de ambtelijke organisatie van het openbaar lichaam, bedoeld in artikel 168, eerste lid, onderdeel c, van die wet, zelf naar behoren kan vervullen. De eilandsraad verkrijgt de bevoegdheid om de gedeputeerden te benoemen en te ontslaan.

Besluit van 15-03-2023, Stb. 2023, 86

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het bepaalde in artikel 14 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

—Artikel 14 treedt in werking met ingang van 18 maart 2023. Op 1 oktober 2022 is het bepaalde in artikel 13 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius in werking getreden. Dit betekent dat de eilandsraad per die datum de bevoegdheid heeft verkregen om eilandgedeputeerden te benoemen en te ontslaan en het openbaar lichaam Sint Eustatius zich in de tweede fase (beter bekend als fase 2.0) van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius bevindt. De eerstvolgende stappen voor teruggave van bevoegdheden aan het lokale bestuur op Sint Eustatius zijn enerzijds het in werking laten treden van het bepaalde in artikel 14 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius (beter bekend als fase 2.1, waarbij kort gezegd de eilandsraad en het bestuurscollege hun taken en bevoegdheden ten opzichte van de griffie onderscheidenlijk de ambtelijke organisatie verkrijgen) en anderzijds het in werking laten treden van het bepaalde in artikel 15 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius (beter bekend als fase 2.2, waarbij kort gezegd de financiële bevoegd­heden worden teruggegeven). Dit besluit ziet op het overgaan naar fase 2.1.

Inwerkingtredingsbesluit van 30-05-2023, Stb. 2023, 209

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het bepaalde in artikel 15 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

—Het bepaalde in artikel 15 treedt in werking met ingang van 20-06-2023. Fase 2.1 van het herstel is per 1 oktober 2022 in werking getreden. Daarbij verkregen de eilandsraad en het bestuurscollege hun taken en bevoegdheden ten opzichte van de griffie onderscheidenlijk de ambtelijke organisatie. Dit kb ziet op het in werking laten treden van wat ook wel bekend staat als fase 2.2, waarbij kort gezegd de financiële bevoegdheden van het bestuurscollege en de eilandsraad worden hersteld.

Kamerstukken