Wet van 25-08-2023, Stb. 2023, 306

Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Algemene wet bestuursrecht en de Faillissements­wet in verband met de rechtsbescherming bij de afwikkeling van verzekeraars en enige andere verbeteringen in het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars (Wijzigingswet herstel en afwikkeling van verzekeraars)

—De wet stroomlijnt het rechtsbeschermingsregime bij de afwikkeling van verzekeraars en voert een aantal kleinere verbeteringen in het resolutieraamwerk voor verzekeraars door. Met de invoering van de Implementatiewet verliesabsorptie- en ­herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen ­(implementatie van de richtlijn verlies­absorptie en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen Richtlijn 2019/879/EU (Implementatiewet BRRD II, Stb. 2021, 632)) is een aantal omissies in de resolutiewetgeving voor banken (eerdere implementatie BRRD I) geconstateerd en hersteld. Aangezien het Nederlandse resolutieraamwerk voor verzekeraars goeddeels is gebaseerd op het raamwerk voor banken, is het wenselijk om vergelijkbare wijzigingen door te voeren in het resolutieraamwerk voor verzekeraars en daarbij meteen enkele onjuistheden en wetstechnische onvolkomenheden te herstellen. Wat betreft de stroomlijning van de rechtsbescherming is bij de totstandkoming van de Implementatiewet BRRD II geconstateerd dat bij de Implementatiewet BRRD I een versneld rechtsbeschermings­regime alleen is toegepast op het besluit tot afwikkeling zelf, en niet ook op de besluiten tot de inzet van de afwikkelingsmaatregelen. Dit is in de Implementatiewet BRRD II daarom alsnog geregeld, voor zover het de inzet van afwikkelmaatregelen ten aanzien van banken betreft. Voor zover het verzekeraars betreft, voorziet de wet in deze wijzigingen.

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 16-10-2023, Stb. 2023, 371

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet herstel en afwikkeling van verzekeraars (Stb. 2023, 306)

—Deze wijzigingswet treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

Kamerstukken