Inwerkingtredingsbesluit van 5 december 2023, Stb. 2023, 452

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van artikel 32, eerste en tweede lid, van de Handelsregisterwet 2007

—Artikel 32, lid 1 en 2 Handelsregisterwet 2007, is nog niet in werking getreden. Dit besluit voorziet in de inwerkingtreding daarvan. Bestuursorganen zijn op grond van dit artikel verplicht tot terugmelding van onjuistheden of onvolledigheden betreffende authentieke gegevens. De verplichting geldt, als een bestuursorgaan gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit het handelsregister, dan wel over de juistheid van het ontbreken van een authentiek gegeven in het handelsregister. In de wijziging van de Handelsregisterwet is in 2019 ook een meldplicht voor onjuistheden of onvolledigheden in niet-authentieke gegevens vastgelegd (artikel 32, lid 3 en 4 Handelsregisterwet 2007). Deze artikelleden treden nu nog niet in werking. De Kamer van Koophandel gaat eerst ervaring opdoen met de terugmelding van authentieke gegevens en de onderzoeksverplichtingen die de Handelsregisterwet 2007 daaraan verbindt. Gedurende zes jaar na de inwerkingtreding van artikel 32 kunnen bestuursorganen worden aangewezen voor wie de in artikel 32 genoemde verplichting geldt. Na afloop van deze periode zullen alle bestuursorganen als bedoeld in artikel 1:1, lid 1, onderdeel a Awb onder de werking van artikel 32 vallen. Inmiddels maakt de werkwijze en uitwisseling van gegevens tussen de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst, Douane en Toeslagen het mogelijk om de belastinginspecteur, de ontvanger, en de inspecteur of ontvanger, van de Algemene douanewet en de Dienst Toeslagen, als eerste bestuursorganen de meldplicht uit te laten voeren. Deze bestuursorganen worden daarom per 1 januari 2024 bij ministeriële regeling onder de werking gebracht van artikel 32. Uiterlijk per 2030 gaat de meldplicht voor alle bestuursorganen gelden.

Artikel 32, lid 1 en 2 Handelsregisterwet 2007, treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.