Besluit van 16-05-2024, Stb. 2024, 130

Besluit tot vaststelling van regels voor een experiment met de inspanningsplicht in de WW (Tijdelijk besluit experiment inspanningsplicht WW)

—In dit besluit is geregeld dat, bij wijze van experiment, tijdelijk afgeweken mag worden van een aantal wettelijke bepalingen uit de Werkloosheidswet (WW) met betrekking tot de inschakeling in de arbeid van werknemers die recht hebben op een WW-uitkering. Dit om te onderzoeken of op deze wijze de WW op dat gebied doeltreffender kan worden uitgevoerd. De regering vindt het belangrijk dat bruikbare kennis ontstaat om de doeltreffendheid van de sollicitatieplicht als invulling van de inspanningsplicht te versterken. Dit besluit maakt het mogelijk om:

  1. te onderzoeken wat de absolute werking en doeltreffendheid van de sollicitatieplicht is; en
  2. wat het effect is van een alternatieve invulling met meer aandacht voor individuele afspraken.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2024 en vervalt met ingang van 1 juni 2028.