Besluit van 11-04-2024, Stb. 2024, 96 en inwerkingtredingsbesluit van 11-04-2024, Stb. 2024, 97

Besluit houdende regels waarmee tijdelijk wordt afgeweken van de Wet basisregistratie personen in het kader van een experiment met beperking van de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen (Besluit experiment dataminimalisatie basisregistratie personen)

—Dataminimalisatie houdt in dat BRP-gegevens (zoals naam, geslacht, naamgebruik en gegevens over de partner) worden bewerkt tot direct bruikbare informatie (bijvoorbeeld de aanschrijfnaam). Met bewerken wordt bedoeld het actief combineren en omzetten van gegevens tot informatie. Er vindt dus een vertaalslag plaats.

Deze bewerking van een set gegevens op de persoonslijst naar één informatieproduct wordt nu nog door alle gebruikers van de BRP (overheidsorganisaties en derden die gegevens verstrekt krijgen) zelf gedaan. Het bewerken van de primaire gegevens bij de bron (BRP) scheelt uiteindelijk een aanzienlijk aantal verwerkingen en leidt tot het verstrekken van minder persoonsgegevens vanuit de BRP.

Er wordt dus niet meer een hele set van persoonsgegevens verstrekt waaruit organisaties zelf de noodzakelijke informatie moeten afleiden, maar in plaats daarvan krijgen organisaties direct de informatie die zij nodig hebben bij de uitvoering van hun taken. Door dataminimalisatie wordt de privacy van de burger beter beschermd. Op grond van de Wet BRP en onderliggende regelgeving kunnen alleen de gegevens die zijn opgenomen in de BRP worden verstrekt aan overheidsorganisaties en aangewezen derden. De bevoegdheid om gegevens uit de BRP te bewerken tot informatie wordt in het onderhavige experimentbesluit neergelegd bij de Minister van BZK.

Het Besluit experiment dataminimalisatie basisregistratie personen treedt in werking op 22 april 2024.