Besluit van 13-10-2023, Stb. 2023, 423

Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten in verband met de uitvoering van de Verordening (EU) 2023/606 betreffende Europese lange­termijn­beleggings­instellingen (Uitvoeringsbesluit wijzigingsverordening Europese lange­termijn­beleggings­instellingen)

­—­Dit besluit geeft uitvoering aan Verordening (EU) 2023/606 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2023 tot wijziging van Verordening (EU) 2015/760 wat betreft de vereisten in verband met het beleggings­beleid en de voorwaarden voor de bedrijfs­uitoefening van Europese lange­termijn­beleggings­instellingen en het toepassingsgebied van in aanmerking komende beleggingsactiva, de vereisten inzake de samenstelling en diversificatie van de portefeuille en het lenen van contanten en andere fondsregels (PbEU 2023, L 80) (wijzigingsverordening Europese lange­termijn­beleggings­instellingen). Deze verordening is op 4 april 2023 in werking getreden en is van toepassing met ingang van 10 januari 2024. Het doel van deze herziening is de lange­termijn­investeringen in bedrijven en projecten te stimuleren en niet-professionele beleggers aan te moedigen om meer te beleggen in Europese lange­termijn­beleggings­instellingen (ELTIF's). Door deze wijzigings­verordening ontstaan meer mogelijkheden voor het opzetten van een ELTIF. Om niet-professionele beleggers te beschermen moet de beheerder van de ELTIF of de distributeur onder andere een geschiktheids­toets uitvoeren voordat een niet-professionele belegger de rechten van deelneming in de ELTIF kan aanschaffen.