Rijkswet van 28-10-2020, Stb. 2020, 442

Rijkswet tot wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen

—Conform artikel 83 van de Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in het jaar 2013 een evaluatie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid plaatsgevonden. De evaluatie was gericht op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van de Onderzoeksraad. Dit heeft geleid tot de totstandkoming van een evaluatierapport, dat is uitgebracht in januari 2014. Aan de evaluatiecommissie was tevens verzocht om een aantal vragen te betrekken bij de evaluatie. De wijzigingen in onderhavige wet vloeien voort uit de beantwoording van die vragen door de evaluatiecommissie en behelzen onder andere de verduidelijking dat alle buitengewone leden (ook ongevraagd) aan alle vergaderingen van de Onderzoeksraad kunnen deelnemen, en het in lijn brengen van de reactietermijnen op aanbevelingen met Europese regelgeving.

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 04-12-2020, Stb. 2020, 513

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet van 28 oktober 2020 tot wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen

—De rijkswet treedt in werking met ingang van 01-01-2021, met uitzondering van artikel I, onderdeel D.

Kamerstukken

R2115