Besluit van 06-10-2023, Stb. 2023, 386

Besluit van 6 oktober 2023, houdende de toekenning van een eenmalig bedrag aan ouderen van Surinaamse herkomst (Tijdelijk besluit eenmalig bedrag ouderen van Surinaamse herkomst)

—Met dit besluit wordt als gebaar van erkenning een eenmalig bedrag toegekend aan ouderen van Surinaamse herkomst, dat ziet op de unieke samenloop van omstandigheden van deze groep, gevormd door de verwachtingen die zijn ontstaan rondom het onafhankelijkheidsproces van Suriname, in verband met de komst van deze groep naar Nederland met het oog op de inwerkingtreding van de Toescheidingsovereenkomst, het onrecht dat deze groep ervaart, omdat zij veronderstelden door de komst naar Nederland ook recht op een volledige ouderdomsuitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet te krijgen, terwijl soms over een lange periode geen recht op grond van de Algemene Ouderdomswet is opgebouwd. Deze kwestie roept al langer om een maatschappelijk politieke oplossing en inmiddels is er ook de politiek-bestuurlijke wens om de pijn van deze groep vanwege deze samenloop van omstandigheden te erkennen. Duidelijk is geworden dat geen aansluiting kan worden gevonden bij het stelsel van de AOW. De tegemoetkoming is daarom vormgegeven als tijdelijke algemene maatregel van bestuur op grond van de Kaderwet SZW-subsidies. Om in aanmerking te komen voor het eenmalige bedrag moet de persoon 18 jaar of ouder zijn geweest op het moment van de verhuizing naar Nederland. Verder is een voorwaarde dat iemand zich vanuit Suriname in Nederland heeft gevestigd in verband met de inwerkingtreding van de Toescheidingsovereenkomst. Aan deze voorwaarde wordt alleen voldaan door mensen die de Nederlandse nationaliteit zouden verliezen door in Suriname te blijven. Verder komen alleen ouderen die minimaal twintig jaar in Nederland hebben gewoond in aanmerking. De hoogte van het eenmalige bedrag is € 5.000. Dit is naar mening van het kabinet een bedrag dat passend is bij de aanleiding en motivering voor dit gebaar van erkenning.

Het besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2024 en vervalt met ingang van 1 januari 2027.