Wet van 02-11-2022, Stb. 2022, 441

Wet tot wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in verband met de uitbreiding van de bevoegdheid van de Minister van Justitie en Veiligheid om dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te verstrekken aan deze aanbieders en aan organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om andere organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten ten behoeve van deze aanbieders

—Er is steeds vaker sprake van (geslaagde) digitale aanvallen op aanbieders. Ook groeit de impact van die aanvallen door de verwevenheid van de digitale wereld met de fysieke wereld. Het is niet wenselijk dat aanbieders verstoken blijven van informatie over dreigingen en incidenten met betrekking tot hun eigen netwerk- en informatiesystemen, als het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) daar wel over beschikt. Met de wijzigingen in deze wet kunnen ook aanbieders die geen vitale aanbieder zijn en evenmin deel uitmaken van de rijksoverheid, informatie krijgen over dreigingen en incidenten betreffende hun netwerk- en informatiesystemen. Deze wet zorgt voor een uitbreiding van de bevoegdheid van het NCSC om namens de Minister van JenV informatie te verstrekken. Ten eerste kan het NCSC informatie over netwerk- en informatiesystemen ook aan andere aanbieders verstrekken. Van dergelijke gevallen is sprake als een dreiging of incident aanzienlijke gevolgen heeft of kan hebben voor de continuïteit van de dienstverlening van de betrokken aanbieder. Ten tweede kan het NCSC deze gegevens ook delen met organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om andere organisaties of het publiek te informeren over digitale dreigingen en incidenten (OKTT’s). Hierdoor kunnen aanbieders in de doelgroepen van deze OKTT’s door tussenkomst van die OKTT’s beschikken over de voor hen relevante dreigings- en incidentinformatie. De OKTT’s worden bij ministeriële regeling aangewezen.

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 21 november 2022, Stb. 2022, 466

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 2 november 2022 tot wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in verband met de uitbreiding van de bevoegdheid van de Minister van Justitie en Veiligheid om dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te verstrekken aan deze aanbieders en aan organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om andere organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten ten behoeve van deze aanbieders (Stb. 2022, 441)

—De wet treedt in werking met ingang van 1 december 2022.

Inwerkingtredingsbesluit van 21 november 2022, Stb. 2022, 469

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van de wet van 2 november 2022 tot wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in verband met de uitbreiding van de bevoegdheid van de Minister van Justitie en Veiligheid om dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te verstrekken aan deze aanbieders en aan organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om andere organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten ten behoeve van deze aanbieders (Stb. 2022, 441)

—Artikel I van de wet treedt in werking met ingang van 1 december 2022.

Kamerstukken