Besluit van 11 januari 2024, Stb. 2024, 4

Besluit houdende wijziging van het Besluit donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met het bepalen van het maximumaantal moedercodes en de gegevens die bij een verzoek tot verstrekking van gegevens moeten worden verstrekt

—Met dit besluit wordt het Besluit donorgegevens kunstmatige bevruchting (Bdkb) op een aantal punten aangepast. Het gaat hier om wijzigingen die voortvloeien uit de Wet van 25 augustus 2023 tot wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Stb. 2023, 294).

Het Bdkb wordt op de volgende punten gewijzigd:

  • Maximumaantal ‘moedercodes’:
    Met deze wijziging van de Wdkb is voorzien in een regeling om op landelijk niveau te borgen dat de geslachtscellen van een donor bij de behandeling van maximaal twaalf vrouwen worden gebruikt.
  • Vervallen van de registratieplicht van medische gegevens:
    In het kader van de tweede evaluatie van de Wdkb hebben de onderzoekers geconcludeerd dat de regeling over het vastleggen van medische gegevens van de donor in de praktijk geen betekenis meer heeft. Erfelijke gegevens van donoren die reeds bij het College zijn geregistreerd, zullen wel worden bewaard omdat deze voor de betreffende donorkinderen nog van belang kunnen zijn.
  • Gegevensverstrekking bij een verzoek tot verstrekking van de persoonsidentificerende gegevens van andere nakomelingen van dezelfde donor:
    Ingeval van een verzoek tot verstrekking van de persoonsidentificerende gegevens van andere nakomelingen van dezelfde donor geldt dat de verzoeker alleen een geboorteakte en/of een identiteitsbewijs zal hoeven te verstrekken indien het College donorgegevens kunstmatige bevruchting daarom verzoekt.