Inwerkingtredingsbesluit van 24-03-2021, Stb. 2021, 168

Inwerkingtreding/vervallenverklaring

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de Wet dieren over diergezondheid, van de wet van 5 juli 2017 tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Wet dieren in verband met de herziening van het heffingenstelsel ten behoeve van de kosten van de bestrijding en het weren van besmettelijke dierziekten, zoönosen en zoönoseverwekkers (herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds) (Stb. 2017, 313) en tot het doen vervallen van bepalingen van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

—De artikelen 2.2, tiende lid, onderdelen h, i en o, 2.4, 2.11, 2.12, paragraaf 2 van hoofdstuk 5, artikel 6.2, tweede lid, en de paragrafen 2 en 3 van hoofdstuk 9 van de Wet dieren treden in werking met ingang van 21-04-2021.

De artikelen II en III van de Wet herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds) (Stb. 2017, 313) treden in werking met ingang van 21-04-2021.

De hoofdstukken I, II, III, VI, VII, VIIa, VIII, IX, X, Xa en XI van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, en de bijlage bij deze wet, vervallen met ingang van 21-04-2021.

(Kamerstukken 31 389 en 34 570)