Wet van 06-10-2020, Stb. 2020, 374

Wet houdende tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19)

—De notificatieapplicatie CoronaMelder is bedoeld als aanvulling op de analoge bron- en contactopsporing van de GGD en komt niet in plaats van het analoge onderzoek. De app stuurt een melding als je minstens 15 minuten dicht bij iemand bent geweest die later corona blijkt te hebben. Of je een melding krijgt hangt af van de sterkte van het bluetoothsignaal en de duur van het contact. De app vervult nadrukkelijk géén rol bij het vaststellen of iemand geïnfecteerd is geraakt met het virus of bij de meldingen die door een arts en de GGD op grond van de Wpg verplicht moeten worden gedaan. Artsen en GGD’en doen die meldingen via reeds bestaande procedures; CoronaMelder is daar niet bij betrokken. CoronaMelder vervult alleen een rol in de ondersteuning van de bron- en contactopsporing. CoronaMelder geeft burgers de mogelijkheid om zelf vast te stellen dat ze recent in de nabijheid zijn geweest van een besmet persoon, zonder dat ze weten wie de besmette persoon is en zonder dat de plaatsen waar die personen geweest zijn, worden bijgehouden – noch in CoronaMelder, noch op een centrale server. De wet is bovendien door de Tweede Kamer geamendeerd in die zin dat IP-adressen van gebruikers van de CoronaMelder niet mogen worden gekoppeld aan de daarin gebruikte Temporary Exposure Keys (TEK’s). Hierdoor zijn de TEKS’s en de Diagnosis Keys (DK’s) (die op zich al anoniem waren) ook niet aan te merken als persoonsgegevens.

De regering benadrukt dat het gebruik van CoronaMelder te allen tijde vrijwillig is. Mensen mogen nooit, direct dan wel indirect, door wie dan ook worden gedwongen tot het gebruik van CoronaMelder of van andere vergelijkbare digitale middelen. Daarom voorziet de wet in een antimisbruikbepaling. Daarnaast is de inzet van de notificatieapp uitdrukkelijk alleen bedoeld voor de bestrijding van het virus, daarom voorziet de wet ook slechts in een tijdelijke wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg).

Inwerkingtreding

Inwerkingtreding met ingang van 10-10-2020.

Verlenging

Besluit van 30-03-2021, Stb. 2021, 172

Besluit houdende de tweede verlenging van de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (Stb. 2020, 374)

—Het tijdstip van verval van de wet wordt vastgesteld op 10 juli 2021.

Kamerstukken