Wet van 26-06-2013, Stb. 2013, 255 en inwerkingtredingsbesluit van 26-06-2013, Stb. 2013, 256

Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet teneinde de collectieve afwikkeling van massavorderingen verder te vergemakkelijken (Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade)

—Op 27 juli 2005 is de Wet collectieve afwikkeling massaschade in werking getreden (WCAM). Inmiddels zijn mede met behulp van de WCAM vijf zaken afgewikkeld, de DES-, Dexia-, Vie d’Or-, Vedior- en Shellzaak. Uit evaluatie bleek dat de WCAM voorziet in een efficiënte en effectieve methode om zaken van massaschade en andere massavorderingen af te wikkelen. Daarentegen bleek ook dat er behoefte is aan aanvullende maatregelen ter vergroting van de onderhandelingsbereidheid van partijen en ter ondersteuning van de totstandkoming van een collectieve schikking. Genoemd worden de invoering van een prejudiciële procedure bij de Hoge Raad en de mogelijkheid tot het houden van een preprocessuele comparitie. Verder is gebleken dat de WCAM op technische punten verbetering behoeft. Deze wijziging van de WCAM voorziet in de invoering van een preprocessuele comparitie en technische verbeterpunten. Verder voorziet het in de introductie van de eis in artikel 3:305a BW dat met de collectieve actie de belangen van de vertegenwoordigde personen voldoende gewaarborgd zijn, een representativiteitseis voor verenigingen en stichtingendie de belangen van de gedupeerden behartigen wordt toegevoegd. Door deze eis wordt voorkomen dat rechtspersonen met twijfelachtige motieven zich opwerpen als belangenbehartigers. en in verbetering van de mogelijkheden om binnen een faillissement gebruik te maken van de WCAM. Voorts zijn er wijzigingen naar aanleiding van een onderzoek naar aspecten van internationaal privaatrecht, verricht door de Erasmus School of Law.

Inwerkingtreding 1 juli 2013.
 

Kamerstukken