Besluit van 8-04-2024, Stb. 2024, 85

Besluit houdende uitvoering van de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Besluit bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)

—Met de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg is ingezet op een betere bestrijding van fraude in de zorg door de mogelijkheden voor gegevensuitwisseling en daarmee de samenwerking tussen in de wet genoemde instanties in dat kader te verbeteren. Door deze wet worden bestaande grondslagen voor uitwisselen van gegevens aangevuld. In het onderhavige Besluit worden de gegevens aangewezen die op grond van de wet worden verwerkt en de nadere regels, uitwerking en invulling van de wet en de daarin opgenomen delegatiegrondslagen genoemd.

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.