Besluit van 08-04-2022, Stb. 2022, 168

Besluit houdende regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies)

–Dit besluit strekt tezamen met de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Stb. 2021, 610) tot implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over de uiteindelijk belanghebbenden (ultimate benefi­cial owners) van trusts en soortgelijke juridische constructies. Die verplichting vloeit voort uit artikel 31 van de Europese vierde anti-witwasrichtlijn, zoals gewijzigd door de Europese Richtlijn (EU) 2018/843 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering.

In onderhavig besluit is een aantal zaken dat is geregeld in de implementatiewet nader uitgewerkt, waaronder het begrip ‘uiteindelijk belanghebbende’, de klassen waarin de omvang van het economische belang kan worden uitgedrukt, de bewaartermijnen, de afschermingsgronden en de bevoegde autoriteiten.