Besluit van 15-03-2024, Stb. 2024, 68 en inwerkingtredingsbesluit van 15-03-2024, Stb. 2024, 67

Besluit houdende regels met betrekking tot de uitvoering en handhaving van EU-verordeningen met betrekking tot de financiële markten of de op die markten werkzame personen (Besluit EU-verordeningen Wft)

—Dit besluit vervangt het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten (Stb. 2012, 567) en beoogt, door een andere opzet en indeling van het besluit, de uitvoering van verordeningen op het terrein van de financiële markten toegankelijker en overzichtelijker te maken.

In 2012 is in de Wet op het financieel toezicht (Wft) een aantal grondslagen opgenomen om bij algemene maatregel van bestuur in de uitvoering van EU-verordeningen op het terrein van de financiële markten te kunnen voorzien. Dit omdat de Europese wetgever steeds vaker koos voor het instrument van een verordening, waardoor ook nationaal de behoefte toenam om – mede gelet op de vaak korte toepassingstermijnen van verordeningen – snel en efficiënt uitvoering te kunnen geven aan verordeningen. Daarnaast is aan diverse wijzigingsverordeningen door middel van het besluit uitvoering gegeven. Inmiddels moet worden geconstateerd dat er een keerzijde is, voortkomend uit de wijze waarop het besluit uit 2012 is opgebouwd. In het besluit zijn alle uitvoeringsbepalingen op ‘soort’ geclusterd, zo staan alle aanwijzingen van de onder de verschillende verordeningen bevoegde autoriteiten in één artikel bij elkaar, net als de opsommingen van de met een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete te handhaven voorschriften. Door het grote aantal verordeningen waarop het besluit inmiddels ziet is het besluit steeds minder toegankelijk en overzichtelijk geworden. In dit nieuwe besluit is niet het soort bepaling als uitgangspunt genomen, maar staan de afzonderlijke verordeningen centraal. Elke verordening is in een aparte bijlage ondergebracht, voorafgegaan door een korte, algemeen geformuleerde besluittekst, die in feite de schakel vormt tussen de wet en de verschillende bijlagen. Doordat elke verordening in een aparte bijlage is opgenomen kan de gebruiker snel de voor hem relevante informatie over de uitvoering van een bepaalde verordening tot zich nemen. De gekozen structuur maakt het bovendien mogelijk om op eenvoudige wijze uitvoering te geven aan nieuwe verordeningen: aan het besluit kan dan gewoon een nieuwe bijlage worden toegevoegd.

Inwerkingtreding: 1 april 2024.