Inwerkingtredingsbesluit van 30-10-2023, Stb. 2023, 391

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van het Besluit van 30 oktober 2023 houdende wijziging van het Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur in verband met het stellen van de kaders voor informatieveiligheid en persoonsgegevensverwerking

—Het Besluit digitale overheid bepaalt dat de artikelen van het besluit in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Met dit koninklijk besluit wordt voorzien in de gedeeltelijke inwerkingtreding van het Besluit digitale overheid per 1 januari 2024. Dit besluit wijzigt het Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur. De onderdelen die in werking treden hebben onder meer betrekking op die punten waar de inwerkingtreding van de Wet digitale overheid heeft geleid tot wijzigingen in de verwerking van persoonsgegevens binnen de generieke digitale infrastructuur. Het gaat onder andere om de verwerking van persoonsgegevens in verband met de in artikel 5 van de Wdo genoemde voorzieningen. Het Besluit digitale overheid wijzigt het Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur. Beide besluiten bevatten een citeertitel. Om te voorkomen dat met de gedeeltelijke inwerkingtreding van het Besluit digitale overheid twee citeertitels naast elkaar bestaan, treedt het onderdeel dat de vernummering van de artikelen 16 en 17 tot 25 en 26 regelt, alvast in werking. In het vervolg wordt het besluit daarom aangehaald als Besluit digitale overheid.