Besluit van 07-03-2024, Stb.2024, 121

Besluit houdende vaststelling van regels inzake de aanwijzing en erkenning van publieke en private identificatiemiddelen (Besluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wdo)

—De Wet digitale overheid regelt de manier waarop identificatie van burgers en ondernemingen bij publieke dienstverleners kan plaatsvinden. Voor natuurlijke personen bevat die wet in artikel 5, eerste lid, onderdeel a, een taak voor de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om op verschillende betrouwbaarheidsniveaus identificatiemiddelen aan te bieden. Voor natuurlijke personen is daarom altijd een publiek identificatiemiddel beschikbaar. Dat middel moet voldoen aan eisen op het gebied van onder meer veiligheid en betrouwbaarheid. Dit besluit ziet enkel op de toelating van identificatiemiddelen voor burgers tot het Nederlandse stelsel. De toelating van identificatiemiddelen voor bedrijven en organisaties wordt op grond van de Wet digitale overheid separaat geregeld in het Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo.

De wet bevat verder een mogelijkheid om door private partijen aangeboden identificatiemiddelen toe te laten tot het Nederlandse stelsel. Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.