Besluit van 30-10-2023, Stb. 2023, 390

Besluit tot wijziging van het Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur in verband met het stellen van de kaders voor informatieveiligheid en persoonsgegevensverwerking

—Dit besluit stelt regels inzake de informatieveiligheid en de verwerking van persoonsgegevens die gebruikt worden in het kader van de toegang tot elektronische overheidsdienstverlening. Toezeggingen van de Minister van BZK aan de Tweede Kamer hebben geleid tot de Wet digitale overheid. Die wet biedt op diverse onderwerpen een basis voor nadere uitwerking in uitvoeringsregelgeving met betrekking tot publieke en private identificatiemiddelen die gebruikt kunnen worden bij het verlenen van toegang tot dienstverlening in het publieke domein.

In deze AMvB wordt uitvoering gegeven aan de artikelen 4 en 16 van de Wet digitale overheid. Hiertoe wordt het huidige Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur gewijzigd en aangevuld voor wat betreft de bepalingen over persoonsgegevensverwerking en aangevuld met een nieuw hoofdstuk over informatieveiligheid bij de toegang tot elektronische dienstverlening. Vanwege deze verbreding wordt ook de citeertitel van het Besluit gewijzigd in ‘Besluit digitale overheid’. De Wet digitale overheid is gepubliceerd in Stb. 2023, 158 en gedeeltelijk in werking getreden door het inwerkingtredingsbesluit van 31 mei 2023 (Stb. 2023, 160)