Besluit van 25-04-2024, Stb. 2024, 127

Besluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit ter implementatie van Richtlijn (EU) 2022/431 in verband met de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan reprotoxische stoffen

—In maart 2022 zijn in de Europese Unie nieuwe regels vastgesteld voor de verdere bescherming van werknemers tegen risico’s van blootstelling op het werk aan stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting of het nageslacht (reprotoxische stoffen). Met deze wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de bijbehorende wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling zijn de nieuwe regels uit de EU-wetgeving omgezet naar de Nederlandse wetgeving.

Richtlijn 2004/37/EG1 is op 9 maart 2022 gewijzigd door een wijzigingsrichtlijn. Met deze wijziging van de richtlijn, is de Europese regelgeving voor stoffen die kunnen bijdragen in het ontstaan van kanker (carcinogene stoffen) en stoffen die schadelijk zijn voor het genetisch materiaal (DNA) kunnen beschadigen en door deze beschadiging kanker initiëren (mutagene stoffen) uitgebreid zodat ook reprotoxische stoffen onder de reikwijdte van de richtlijn vallen. Er zijn grenswaarden gewijzigd en enkele verduidelijkingen aangebracht.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, zijnde 22 mei 2024.