Inwerkingtredingsbesluit van 09-04-2024, Stb. 2024, 98

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 20 van de Wet basisregistratie ondergrond II en artikelen 2.5.1 en 3.2 van het Besluit basisregistratie ondergrond (Stb. 2019, 153)

—Tijdens de totstandkoming van het oorspronkelijke inwerkingtredingsbesluit, gedurende 2017, is in overleg met het verantwoordelijke ministerie vastgesteld dat het onderwerp mijnbouw, zoals oorspronkelijk was voorzien in de BRO, te complex zou worden. De relevante artikelen in de Wet Bro (artikel 20) en het Besluit Bro (artikelen 2.5.1 en 3.2) zijn daarom indertijd niet in werking getreden, in afwachting van een herziene reikwijdte voor dit domein. In 2021 werd overeenstemming bereikt met het Ministerie van EZK over een beperktere reikwijdte van het registratieobject mijnbouwwetvergunning voor de BRO, waarmee de gegevenscatalogus kon worden afgerond. Daarna is het technische realisatietraject binnen de Landelijke Voorziening Bro uitgevoerd. Inmiddels is de realisatie voltooid en kunnen artikel 20 van de Wet Bro en artikelen 2.5.1 en 3.2 van het Besluit Bro definitief in werking treden. Daarmee zal het registratieobject mijnbouwwetvergunning onderdeel uit gaan maken van de BRO. Artikel 20 van de Wet Bro en de artikelen 2.5.1 en 3.2 van het Besluit Bro treden in werking met ingang van 1 juli 2024.

Kamerstukken 35088