Wet van 10-04-2024, Stb. 2024, 131

Wet van 10 april 2024, houdende wijziging van de Kernenergiewet in verband met de aanpassing van de taak van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming ten aanzien van beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie

—Deze wet wijzigt de Kernenergiewet in verband met een aanpassing van de taak van Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ten aanzien van beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie. De Kernenergiewet draagt een aantal taken op aan de ANVS. Eén van deze taken behelst het evalueren, voorbereiden van en adviseren over het beleid en wet- en regelgeving. Met deze wet wordt de reikwijdte van de taak en verantwoordelijkheid van de ANVS in verhouding tot die van de minister van Infrastructuur en Waterstaat beter afgebakend. De ‘voorbereiding’ en de ‘evaluatie’ van beleid en regelgeving berusten met deze wet niet langer bij de ANVS.

De adviestaak van de ANVS ten aanzien van beleid en regelgeving blijft gehandhaafd en wordt nadrukkelijker gekoppeld aan de andere bij of krachtens de wet aan de ANVS opgedragen taken.

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Kamerstukken