Besluit van 20 december 2023, Stb. 2023, 519

Besluit tot wijziging van het Arbeidstijdenbesluit vervoer in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2020/1054 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen (PbEU 2020, L 249)

—Op 20 augustus 2020 trad Verordening (EU) 2020/10541 (hierna: de Verordening) in werking, waardoor Verordening (EG) 561/20062 (rij- en rusttijden) en Verordening (EU) 165/20143 (tachograaf) werden gewijzigd. Deze Verordening heeft directe werking, waardoor omzetting in nationaal recht in beginsel niet noodzakelijk is. Ten behoeve van de handhaving van de Verordening dienden wel enkele technische wijzigingen te worden doorgevoerd in het Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atbv). De Verordening biedt lidstaten daarnaast de ruimte om enkele beleidskeuzes te maken. Door middel van dit besluit, is uitvoering gegeven aan deze beleidskeuzes. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele technische wijzigingen door te voeren.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst, zijnde 29 december 2023.