Wet van 24 januari 2024, Stb. 2024, 15

Wet tot wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het afschalen van de A-status van COVID-19

—Op 16 juni 2023 heeft het kabinet besloten dat de A-status van COVID-19, zoals opgenomen in de Wet publieke gezondheid (Wpg) komt te vervallen en dat COVID-19 niet zal worden ingedeeld in een andere in de Wpg opgenomen groep. Met dit wetsvoorstel wordt deze afschaling mogelijk gemaakt. Het voorgaande betekent dat er geen specifieke bepalingen uit de Wpg meer van toepassing zijn op COVID-19 en op grond van die wet ook geen specifieke maatregelen meer kunnen worden getroffen.

Kamerstukken