Wet van 12-07-2023, Stb. 2023, 264 en inwerkingtredingsbesluit van 12-07-2023 Stb. 2023, 265

Wet tot wijziging van de Wet hersteloperatie toeslagen houdende aanvullende maatregelen voor kinderen, ex-partners van gedupeerde aanvragers kinderopvangtoeslag, nabestaanden van overleden gedupeerde aanvragers kinderopvangtoeslag en overleden kinderen (Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen)

—De wet leidt tot aanvulling en afronding van het beleid ter herstel van de problemen met de kinderopvangtoeslag. De wet breidt in de eerste plaats de Wet hersteloperatie toeslagen (Wht) uit met maatregelen voor ex-toeslagpartners (ex-partners) van gedupeerde aanvragers van kinderopvangtoeslag. Op grond van de regelingen ontvangen ex-partners een forfaitaire compensatie van € 10.000 en indien nodig een aanvullende compensatie voor de werkelijke schade. Het erkennen van leed bij de ex-partner kan een keer door middel van de compensatie van € 10.000. Indien er in relatie tot verschillende gedupeerde aanvragers van kinderopvangtoeslag schade is bij de ex-partner, wordt dit voor zover de schade meer bedraagt dan dit bedrag meegenomen in de berekening van de aanvullende compensatie voor de aanvullende werkelijke schade. De kindregeling is uitgebreid naar kinderen en (voormalig) pleegkinderen van ex-partners. Deze kinderen hebben de moeilijke omstandigheden die werden veroorzaakt door de toeslagenproblematiek vaak meegemaakt. Daarnaast is de Wht uitgebreid met maatregelen voor bepaalde nabestaanden in het geval een overleden gedupeerde aanvrager of overleden kind bij leven recht zou hebben gehad op compensatie of de tegemoetkoming van de kindregeling. Ter verbetering van de communicatie met (potentieel) gedupeerde ouders en versnelling van de uitvoering, introduceert de wet ten slotte nog twee maatregelen. Deze zien ten eerste op een bredere toepassing van het versturen van een vooraankondiging, met de mogelijkheid tot het geven van een zienswijze door de aanvrager: een aanvrager wordt geïnformeerd over zowel een positieve als negatieve beslissing op een aanvraag tot compensatie door middel van een vooraankondiging. In de tweede plaats is de zienswijzetermijn van zes weken gewijzigd in (minimaal) twee weken. Door aanvragers gedurende het proces eerder en beter te betrekken, is de verwachting dat er aan het einde minder behoefte bestaat aan een zienswijzetermijn van zes weken en dat een termijn van (minimaal) twee weken volstaat (een verzoek tot verlenging blijft mogelijk). Verder is er een omissie hersteld met betrekking tot de peildatum van de tweede aanvrager. Op grond van de Wet hersteloperatie toeslagen (Wht) komt niet alleen een aanvrager van een kinderopvangtoeslag in aanmerking voor kwijtschelding van bepaalde toeslagschulden en bedragen die samenhangen met die schulden, maar ook degene die partner is van die aanvrager op een in de Wht genoemde peildatum. Deze peildatum is ook van belang voor de kwalificatie als ex-partner. In de formulering van de peildatum is geen rekening gehouden met de situatie waarin er sprake is van een tweede aanvrager die een partner of ex-partner heeft en een bedrag ontvangt van € 10.000 omdat diegene geen partner meer is van de eerste aanvrager op het moment van toekenning van het forfaitaire bedrag van € 30.000 aan de eerste aanvrager Een bepaling met betrekking tot de wijze van uitbetaling en de mogelijkheid van uitstel van uitbetaling van een voorziening of een tegemoetkoming aan respectievelijk nabestaanden van een overleden aanvrager van kinderopvangtoeslag en nabestaanden van een overleden kind.

Inwerkingtreding

De wet treedt deels in werking met ingang van 15-07-2023, deels met ingang van 01-10-2023 en deels op een bij kb te bepalen tijdstip.

Kamerstukken