Wet van 08-06-2023, Stb. 2023, 156

Wet tot intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen)

—Deze wet beoogt een aantal Nederlandse wetten aan te passen, zodat deze in overeenstemming zijn met het voorstel voor de Rijkswet nationaliteit zeeschepen (hierna: Rnz). In de Rnz zijn regels opgenomen voor de inschrijving van een schip in een vlagregister van één van de landen van het Koninkrijk, het verlenen van de nationaliteit van het Koninkrijk der Nederlanden aan zeeschepen en de afgifte van zeebrieven. Hierbij wordt de bestaande (verouderde en versnipperde) regelgeving op het gebied van de nationaliteit van zeeschepen vervangen door een nieuw stelsel. Met deze aanpassingswet worden de Zeebrievenwet en de Wet nationaliteit zeeschepen in romp­bevrachting, alsmede enkele wijzigingswetten ingetrokken en wordt daarnaast o.a. voorzien in een aantal wijzigingen van Boek 8 BW die ermee te maken hebben dat de Rnz ervoor zorgt dat de (privaatrechtelijke) teboekstelling en de (publiekrechtelijke) vlagverlening losgekoppeld worden.

Teboekstelling kan onder de huidige wetgeving alleen plaatsvinden als er een nationaliteitsverklaring is afgegeven. Nu ingevolge de Rnz teboekstelling kan plaatsvinden zonder nationaliteitsverklaring, moeten de vereisten die gelden voor de teboekstelling en de vereisten die gelden voor vlagverlening gescheiden worden. Hierdoor volgt uit de teboekstelling niet automatisch meer dat het zeeschip de nationaliteit van het Koninkrijk verkrijgt. De nationaliteit wordt met de Rnz pas verkregen door inschrijving in het vlagregister van een van de landen binnen het Koninkrijk. Andersom geldt ook dat als het zeeschip op grond van de Rnz wordt doorgehaald uit het vlagregister, dit niet tot gevolg heeft dat de teboekstelling moet worden doorgehaald. De teboekstelling behoudt haar eigen toetsingskader.

Onderhavige wet voert onder andere deze consequenties van de Rnz te door in bestaande wetgeving met een aantal aanpassingen.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Kamerstukken