Wet van 01-07-2020, Stb. 2020, 229

Wet tot wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking

—Over de Embryowet zijn in het regeerakkoord Rutte III twee afspraken opgenomen. Ten eerste is afgesproken dat het kabinet geen verruiming mogelijk maakt om embryo’s speciaal voor onderzoek tot stand te brengen, totdat daarover een brede maatschappelijke discussie heeft plaatsgevonden. Ten tweede is afgesproken geslachtskeuze mogelijk te maken ter beperking van risico’s op zeer ernstige erfelijke aandoeningen met een ongelijke geslachtsincidentie. Deze afspraak is vastgelegd in de onderhavige wet. Daarnaast voorziet de wet in een grondslag voor het gebruik van embryo’s en geslachts­cellen voor kwaliteits­bewaking in instellingen die handelingen met geslachtscellen en embryo’s verrichten in het kader van fertiliteitszorg.

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 03-09-2020, Stb. 2020, 332

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 1 juli 2020 tot wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking (Stb. 2020, 229)

—De wet treedt in werking met ingang van 01-10-2020.

Kamerstukken