Besluit van 10-04-2024, Stb. 2024, 90

Besluit houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing van enkele stoffen op deze lijst en verplaatsing van het middel 3-MMC van lijst II naar lijst I

—Via dit besluit worden deze nieuwe psychoactieve stoffen op lijst I behorende bij de Opiumwet geplaatst. Op grond van artikel 2 van de Opiumwet is het verboden om deze stoffen binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken, te vervoeren, aanwezig te hebben of te vervaardigen. Concreet gaat het om de plaatsing van de middelen 2-methyl-AP-237, etazeen, etonitazepyn, protonitazeen, ADB-BUTINACA en Alfa-PiHP op lijst I behorende bij de Opiumwet. Daarnaast wordt 3-MMC vanwege het hierna genoemde besluit van de Commissie voor verdovende middelen van de Verenigde Naties (hierna: CND), inhoudende plaatsing van 3-MMC op Schedule II van het op 21 februari 1971 te Wenen tot stand gekomen Verdrag inzake psychotrope stoffen (Trb. 1989, 129) verplaatst van lijst II behorende bij de Opiumwet naar lijst I behorende bij de Opiumwet. Dit betekent dat voor overtreding van opiumwetverboden met het middel 3-MMC hogere maximumstraffen zullen gelden.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, zijnde 16 april 2024.