De Ministers van BZK en JenV hebben in een op 19 april 2024 aan de Tweede Kamer verzonden Verzamelbrief demonstratierecht aangekondigd onafhankelijk onderzoek te laten doen naar het demonstratierecht. Aanleiding voor onderzoek is het groeiend aantal demonstraties, waarbij volgens het kabinet actievoerders vaak bewust de grenzen van het recht opzoeken of overschrijden, of waarbij andere grondrechten of de nationale veiligheid in de knel kunnen komen.

De verzamelbrief gaat in op verschillende verzoeken, toezeggingen en moties uit de Tweede Kamer in de afgelopen maanden op het gebied van demonstratierecht. Het demonstratierecht is volgens de bewindspersonen een essentieel grondrecht voor een gezonde en weerbare democratische rechtsstaat. Tegelijkertijd is het geen vrijbrief voor het doelbewust, stelselmatig overtreden van regels en voor de aantasting van andere wezenlijke belangen.

Onafhankelijk onderzoek

In de brief wordt een onafhankelijk onderzoek aangekondigd om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het handelingsperspectief te verstevigen en het wettelijke kader te bestendigen. Om het onafhankelijke karakter van het onderzoek te borgen, wordt in de brief het voornemen geuit dit onderzoek uit te zetten via het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC). Het voorgestelde onderzoek richt zich op twee typen situaties:

  1. Ontwrichtende demonstraties: acties waarbij demonstranten de grenzen van het recht opzoeken of zelfs overschrijden, met als doel maximale publieke aandacht te generen en/of besluitvorming af te dwingen.
  2. Demonstraties waarbij andere grondrechten of de nationale veiligheid in het gedrang kunnen komen.

Verzamelbrief demonstratierecht (Kamerstukken 2023/24, 34324, nr. 12)

Bron: www.tweedekamer.nl

Laatste nieuws