Op 26 januari heeft de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad voorgesteld om een verklaring van rechten en beginselen te onderschrijven, die richtinggevend moet worden voor de digitale transformatie in de EU.

Met de ontwerpverklaring over digitale rechten en beginselen moet het voor iedereen duidelijk zijn wat de digitale transformatie die de EU bevordert en verdedigt, precies betekent. Ook moeten zij aan beleidsmakers en bedrijven aangeven hoe zij moeten omgaan met nieuwe technologie. De rechten en vrijheden die zijn verankerd in het rechtskader van de EU, en de Europese waarden die in de beginselen tot uitdrukking komen, moeten zowel offline als online worden geëerbiedigd. Na de gezamenlijke bekrachtiging van de verklaring zal deze ook bepalen hoe de EU de digitale transformatie in de hele wereld zal promoten.

Rechten en beginselen in het digitale tijdperk

In de ontwerpverklaring staan de belangrijkste rechten en beginselen voor de digitale transformatie: mensen en hun rechten centraal stellen, solidariteit en inclusie, online-keuzevrijheid, deelname in de digitale openbare ruimte bevorderen, meer veiligheid en inspraak voor personen, de duurzaamheid van de digitale toekomst.

Deze rechten en beginselen moeten de mensen in de EU in hun dagelijks leven helpen: betaalbare en snelle digitale connectiviteit overal en voor iedereen, goed uitgeruste klaslokalen en digitaal geschoolde leerkrachten, naadloze toegang tot overheidsdiensten, een veilige digitale omgeving voor kinderen, vrijheid om buiten werktijd niet bereikbaar te zijn, makkelijk te begrijpen informatie over de milieu-impact van onze digitale producten, controle over hoe hun persoonsgegevens worden gebruikt en met wie ze worden gedeeld.

De verklaring is geworteld in het EU-recht, van de Verdragen tot het Handvest van de grondrechten, maar ook in de jurisprudentie van het Hof van Justitie. Zij bouwt voort op de ervaring met de Europese pijler van sociale rechten. Het promoten en uitvoeren van de beginselen van de verklaring wordt een gedeelde politieke verbintenis en verantwoordelijkheid, zowel op EU-niveau als op het niveau van de lidstaten, binnen hun respectieve bevoegdheden. Om ervoor te zorgen dat de verklaring tot concrete effecten leidt, heeft de Commissie in september al voorgesteld om toezicht te houden op de vorderingen, lacunes te evalueren en maatregelen aan te bevelen in een jaarverslag over de ‘Staat van het digitale decennium’.

Het Europees Parlement en de Raad wordt verzocht de ontwerpverklaring te bespreken en tegen deze zomer op het hoogste niveau te bekrachtigen.

Laatste nieuws