Op 29 mei 2024 zijn in het EU-publicatieblad twee nieuwe EU-richtlijnen gepubliceerd die het anti-discriminatiebeleid in Europa moeten versterken. De richtlijnen stellen minimumeisen vast voor instanties voor gelijke behandeling op het gebied van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele oriëntatie.

De bindende standaarden in de richtlijnen zijn:

  • meer bevoegdheden voor instanties voor gelijke behandeling om discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele geaardheid op het gebied van werkgelegenheid en discriminatie op grond van geslacht op het gebied van sociale zekerheid te bestrijden;
  • een wettelijke verplichting voor organen voor gelijke behandeling om onafhankelijk te zijn van externe invloeden;
  • een wettelijke verplichting om organen voor gelijke behandeling voldoende personele, technische en financiële middelen ter beschikking te stellen;
  • de verplichting voor overheidsinstellingen om organen voor gelijke behandeling te raadplegen over kwesties die verband houden met discriminatie, en de bevoegdheid voor organen voor gelijke behandeling om activiteiten uit te voeren ter voorkoming van discriminatie en ter bevordering van gelijke behandeling, bijvoorbeeld door het bevorderen van positieve actie en mainstreaming van gelijkheid;
  • meer bevoegdheden om onderzoeken in te stellen en geschillen over discriminatie te beslechten, overeenkomstig de nationale wetgeving en praktijk.

Richtlijn (EU) 2024/1500 betreffende normen voor organen voor gelijke behandeling op het gebied van gelijke behandeling en gelijke kansen voor vrouwen en mannen in arbeid en beroep, en tot wijziging van de Richtlijnen 2006/54/EG en 2010/41/EU

Richtlijn (EU) 2024/1499 betreffende normen voor organen voor gelijke behandeling op het gebied van gelijke behandeling van personen ongeacht hun ras of etnische afstamming, gelijke behandeling van personen in arbeid en beroep ongeacht hun godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele oriëntatie, gelijke behandeling van vrouwen en mannen op het gebied van sociale zekerheid en de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten, en tot wijziging van Richtlijnen 2000/43/EG en 2004/113/EG

Bronnen: www.mensenrechten.nl en www.consilium.europa.eu

Laatste nieuws