De Europese Commissie daagt Nederland voor het EU-Hof vanwege de belasting die op de overdracht van pensioenkapitaal naar andere EU-lidstaten wordt geheven en vanwege het niet aanpassen van zijn registers van wegvervoersondernemingen.

Nederland heft een belasting op de overdrachten van pensioenkapitaal van mobiele werknemers. Het heffen van belasting op overdrachten van pensioenkapitaal naar andere EU-lidstaten, terwijl dit niet het geval is bij binnenlandse overdrachten, vormt een ernstige belemmering voor het vrij verkeer van werknemers, het vrij verrichten van diensten en het vrij verkeer van kapitaal. De Europese Commissie heeft Nederland hierop reeds tweemaal aangesproken en maakt de zaak nu aanhangig bij het Europees Hof.

Daarnaast heeft de Commissie besloten om Cyprus, Nederland en Portugal voor het Hof van Justitie van de EU te dagen omdat zij hun registers van wegvervoersondernemingen niet hebben aangepast. Alle lidstaten moesten de koppeling tussen hun eigen registers en de herziene European Registers of Road Transport Undertakings (ERRU) ten laatste op 30 januari 2019 hebben aangepast, zoals voorgeschreven in Uitvoeringsverordening (EU) 2016/480 van de Commissie.

Via de ERRU kunnen de lidstaten informatie uitwisselen over wegvervoersondernemingen die in de EU zijn gevestigd. Het is een essentieel instrument om naleving van de EU-wetgeving en eerlijke concurrentie tussen ondernemers in de wegvervoerssector te waarborgen.

Omdat Cyprus, Nederland en Portugal hun koppelingen niet binnen de wettelijke termijn hebben aangepast, heeft de Commissie beslist om de inbreukprocedures te starten. 

 

Lees verder: https://ecer.minbuza.nl/-/europese-commissie-start-twee-inbreukprocedures-tegen-nederland?redirect=%2Fecer en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_20_867

Laatste nieuws