De Commissie cassatie in het belang der wet – bestaande uit prof. dr. mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai, mr. F.E. Vermeulen en mr. M.F.G.H. Beckers - heeft op 20 oktober 2022 haar twaalfde verslag uitgebracht aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad, mr. F.W. Bleichrodt.

In dit jaarverslag beveelt de commissie de procureur-generaal aan cassatie in het belang der wet in te stellen over de volgende onderwerpen:

  1. Zijn gerechten uit hoofde van art. 27, 29 en/of 838 Rv, art. 15 Besluit orde van dienst gerechten en/of (inter-)nationale wetgeving op het gebied van openbaarheid van rechtspraak verplicht om informatie over lopende procedures (in bepaalde gevallen of met bepaalde doeleinden) aan derden te verstrekken?
  2. Is het inzagerecht onder de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (afd. 7.7.5 BW) ook van toepassing indien een arts optreedt als medisch adviseur voor de aansprakelijkheidsverzekeraar van (het ziekenhuis van) de behandeld arts van de patiënt?
  3. Welk middel moet of kan worden ingezet indien sprake is van benadeling van schuldeisers door een schuldenaar die is toegelaten tot de Wsnp, indien die benadeling bekend wordt tussen het moment waarop het vonnis waarin een schone lei wordt verstrekt in kracht van gewijsde gaat, en het moment dat de slotuitdelingslijst verbindend is geworden.
  4. Wat is de verhouding tussen de bijzondere verzoekschriftprocedure van art. 35 Uitvoeringswet AVG – met in lid 2 een termijn van zes weken voor indiening van het verzoekschrift na ontvangst van het antwoord op bezwaar van de verwerkingsverantwoordelijke – en een kortgedingprocedure tegen de verwerkingsverantwoordelijke waarin (ook) de verwijdering van persoonsgegevens wordt gevorderd?
  5. Kan de uitbetaling van de legitieme portie via inkorting worden getroffen door een niet-opeisbaarheidsvoorwaarde? En zo ja, in hoeverre?
  6. Heeft de rechter de mogelijkheid om ambtshalve over te gaan tot het opleggen van een dwangsom bij de niet-nakoming van een omgangsregeling (art. 1:377a BW)? Is het mogelijk om art. 1:253a BW naar analogie toe te passen?
  7. Is het mogelijk om in kort geding een bevel te geven tot medewerking aan de verkoop van een gemeenschappelijke woning?

Een meer uitvoerige toelichting over deze onderwerpen en een overzicht van de overige zaken die onder de aandacht van de commissie zijn gebracht, is te vinden in het twaalfde verslag van de commissie. Dat verslag is gepubliceerd op de website van de Hoge Raad.

De Commissie cassatie in het belang der wet is ingesteld om te streven naar een ruimere toepassing van het rechtsmiddel van cassatie in het belang der wet ter bevordering van de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling. De commissie beoordeelt uitsluitend zaken voor de civiele kamer van de Hoge Raad.

De commissie zet haar werkzaamheden voort en nodigt een ieder uit om uitspraken onder de aandacht van de commissie te brengen die zich zouden lenen voor cassatie in het belang der wet, gelet op het belang van de rechtseenheid en/of de rechtsontwikkeling.

Laatste nieuws