Minister Dekker (Rechtsbescherming) stelt dit jaar 10 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve projecten en activiteiten binnen de rechtsbijstand. Het is onderdeel van de herziening van het huidige stelsel voor rechtsbijstand. De bedoeling is rechtshulp dichter bij mensen te organiseren en meer in samenhang met andere vormen van probleemoplossing.

Het is de bedoeling om voor veel voorkomende juridische problemen te gaan werken met rechtshulppakketten. Aanbieders van rechtshulppakketten kunnen coöperaties van sociaal advocaten zijn, maar ook andere juridische adviseurs, verzekeraars, mediators of nieuwe toetreders tot de markt. Deze partijen worden binnenkort uitgenodigd om projecten en activiteiten op te zetten die helpen bij het ontwikkelen van deze rechtshulppakketten. De subsidie komt per 1 maart 2020 beschikbaar. Vanaf dan kunnen aanvragen worden ingediend.

Vroege effectieve en innovatieve interventie

Problemen van rechtzoekenden moeten, meer dan nu het geval is, in een zo vroeg mogelijk stadium, effectief, integraal en laagdrempelig (dichtbij huis) opgelost kunnen worden. Waar dat echt niet anders kan, volgt een juridische procedure. Voor niet draagkrachtigen wordt deze oplossingsroute gesubsidieerd. Hiermee wordt een vermindering van het aantal procedures beoogd. Maar vooral moet deze vernieuwde aanpak zorgen voor betere geschiloplossing, duurzame oplossingen voor rechtzoekenden en een betere vergoeding voor professionals.

Uitvoering door Raad voor Rechtsbijstand

De toekomstige rechtshulppakketten vormen een belangrijk onderdeel in het vernieuwde stelsel. De Raad voor Rechtsbijstand heeft een belangrijke rol gekregen in de ontwikkeling van de rechtshulppakketten en daarmee ook in de uitvoering van deze subsidieregeling.

Aanvragen

Aanvragen kunnen bij de Raad worden ingediend vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten uiterlijk 31 december 2022 zijn geëindigd. Het subsidieplafond bedraagt 10 miljoen euro, per ingediend project geldt een maximale subsidiëring van 1 miljoen.

De subsidieregeling alsmede de toelichting daarop en  informatie omtrent de aanvraagprocedure is hier te vinden.

Begin februari volgt een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde deelnemers.

Laatste nieuws