De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 6 november 2023 het advies gepubliceerd over het wetsvoorstel over de EU-informatievoorziening aan de Staten-Generaal. De Afdeling merkt onder meer op dat betere motivering bij het wetsvoorstel nodig is, te meer omdat vastlegging van afspraken in een juridisch bindend instrument (een wet in formele zin) mogelijkerwijs ongewenste neveneffecten kan hebben.

Het voorstel beoogt de informatiepositie van de Staten-Generaal in zaken over de Europese Unie te bestendigen en te verstevigen. Daartoe bevat het wetsvoorstel voor de ministers die het aangaat een wettelijke verplichting tot het verstrekken van informatie over EU-aangelegenheden. Het wetsvoorstel is de uitkomst van een langdurige discussie over de EU‑informatievoorziening aan het parlement. De Afdeling vindt dat de noodzaak en effectiviteit van het wetsvoorstel nog onvoldoende zijn onderbouwd. Uit onderzoek blijkt dat de bestaande informatieafspraken over het algemeen goed worden nagekomen. Op onderdelen zou dit weliswaar kunnen worden verbeterd, maar dan is onduidelijk hoe het vastleggen van de informatieafspraken in een wet daaraan kan bijdragen. Een betere motivering is ook nodig omdat het wetsvoorstel mogelijk ongewenste neveneffecten kan hebben. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen leiden tot ‘juridisering’ van de verhoudingen tussen de regering en het parlement. Als de informatieafspraken in een wet worden vastgelegd, kunnen juridische discussies ontstaan over de interpretatie van wettelijke bepalingen, terwijl de discussie zou moeten gaan over de daadwerkelijke informatiebehoeften van het parlement. Voor effectieve parlementaire invloed is naast een goede en tijdige informatievoorziening vooral behoefte aan een selectie en duiding van de grote hoeveelheid beschikbare informatie. Het wetsvoorstel beperkt de mogelijkheden daarvoor, omdat het een verplicht minimum stelt aan de informatie die de regering aan het parlement moet verstrekken.

Advies Wet EU-informatievoorziening Staten-Generaal

Bron: www.raadvanstate.nl

Laatste nieuws