In een op 30 oktober 2023 gepubliceerd wetgevingsadvies over de herimplementatie van het Europees strafrecht schrijft de Afdeling advisering van de Raad van State dat hij net als de regering vindt dat het niet de bedoeling is dat de strafrechter de vraag moet beantwoorden of gevoelige historische gebeurtenissen kunnen worden bestempeld als genocide.

Het wetsvoorstel Wet herimplementatie Europees strafrecht bevat een strafrechtelijk verbod op het vergoelijken, ontkennen of verregaand bagatelliseren van genocides, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. Hoewel het ontkennen van de Holocaust al strafbaar is als een vorm van groepsbelediging, wordt nu een expliciete strafbepaling aan het Wetboek van Strafrecht toegevoegd om te voldoen aan het Europese Kaderbesluit over racisme en vreemdelingenhaat. Net als de regering vindt de Afdeling het niet de bedoeling dat de strafrechter in dit soort zaken de vraag moet beantwoorden of gevoelige historische gebeurtenissen bijvoorbeeld kunnen worden bestempeld als genocide. Een strafzaak over mogelijk strafbare uitspraken of uitingen over een gebeurtenis (bijvoorbeeld de ontkenning van de Holocaust), maar niet over de gebeurtenis zelf (de Holocaust) leent zich niet voor zo’n beoordeling. Om zo’n discussie in de rechtszaal te voorkomen, adviseert de Afdeling de voorgestelde strafbaarstelling te beperken tot genocides, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven die een andere Nederlandse of internationale rechter al eerder heeft vastgesteld.

Advies Wet herimplementatie Europees strafrecht

Bron: www.raadvanstate.nl

Laatste nieuws