De ministerraad heeft op 9 februari 2024 op voorstel van de Minister voor Rechtsbescherming ingestemd met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit incassodienstverlening per 1 april 2024. De wet reguleert de private buitengerechtelijke incassodienstverlening om de kwaliteit ervan te verbeteren.

Incassodienstverleners moeten vanaf 1 april 2024 aan kwaliteitseisen voldoen en zich verplicht registreren. Met deze eisen en de registratieplicht wordt het beroep voor het eerst gereguleerd in Nederland. De wet moet ook leiden tot minder onprofessionele praktijken en beperkt het stapelen van incassokosten. De kwaliteitseisen gelden voor alle partijen die zich bedrijfsmatig bezighouden met het innen van buitengerechtelijke incasso’s namens derden bij consumenten die in Nederland wonen. Ook als de vordering aan een ander is doorverkocht gelden deze kwaliteitseisen. De dienstverleners moeten zich verplicht registreren in een register dat voor iedereen in te zien is. Aan hun werk worden kwaliteitseisen gesteld op het gebied van vakbekwaamheid, omgang met schuldeisers en schuldenaren, informatievoorziening en klachtbehandeling. De wet bevat daarnaast een bepaling om de stapeling van incassokosten bij terugkerende vorderingen te beperken. De incassokosten mogen maximaal € 140 bedragen als de vordering lager is dan € 266,67. De beperking van de incassokosten zal vanaf 1 oktober 2024 van kracht zijn. Bestaande incassodienstverleners moeten zich binnen een jaar na 1 april 2024 registreren. Incassodienstverleners die starten met hun dienstverlening na 1 april moeten zich direct inschrijven. Screeningsautoriteit Justis zal het register voor incassodienstverleners beheren en buitengerechtelijke incassobureaus screenen. De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat toezicht houden op de kwaliteitseisen en registratieplicht en kan handhaven als incassodienstverleners zich niet aan de regels houden.

Wet kwaliteit incassodienstverlening

Bron: www.rijksoverheid.nl

Laatste nieuws