Op 6 februari 2023 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies gepubliceerd over het wetsvoorstel Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen.

Volgens de Afdeling is het noodzakelijk dat er een solide en duurzaam stelsel van asielopvang tot stand komt. De huidige situatie in de asielopvang maakt dit extra urgent. Maar de voorgestelde procedure is onnodig complex en roept indringende vragen op of deze wel uitvoerbaar is. De complexiteit zit in het feit dat gemeenten aan de ene kant opvangplaatsen bij de minister kunnen aanbieden en daarbij een bonus kunnen ontvangen en aan de andere kant, op een later moment, binnen de provincie met elkaar moeten afstemmen welke gemeenten de overige opvangplaatsen gaan realiseren. Dat leidt tot onduidelijkheid over de precieze taakstelling. De verdelingsprocedure en de ingebouwde financiƫle prikkels hebben bovendien een competitief element in zich en dragen niet bij aan de solidariteit tussen gemeenten die de regering op het oog heeft. Daarnaast zijn veel aspecten uit het wetsvoorstel nog onduidelijk, bijvoorbeeld over de precieze rol van provincies en die van het COA. Ook de termijn waarbinnen de gemeenten de opvangplaatsen moeten realiseren is niet duidelijk. Ook zijn veel aspecten van het wetsvoorstel nog niet uitgewerkt, zoals hoe de verdeling van opvangplaatsen over provincies en gemeenten precies tot stand komt. Ook zijn adequate financiƫle randvoorwaarden nodig.

Aansluiten bij procedure voor huisvesting statushouders

De Afdeling adviseert een eenvoudiger systematiek van het wetsvoorstel en wijst daarbij op de procedure die geldt voor huisvesting van statushouders. Aansluiting bij die procedure zorgt voor een duidelijke wettelijke taakstelling voor alle gemeenten, maar geeft gemeenten nog steeds de mogelijkheid samen te overleggen en afspraken te maken over het aantal opvangplekken dat iedere gemeente realiseert. Daar komt bij dat als aangesloten wordt bij de procedure voor huisvesting van statushouders, de opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders in onderling verband kan worden bekeken en kan worden afgestemd op de mogelijkheden van gemeenten.

Advies Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

Bron: www.raadvanstate.nl

Laatste nieuws