De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 30 januari twee adviezen gepubliceerd over strafbaarstelling van conversiehandelingen en hervorming van de huurtoeslag. Beide voorstellen worden in de huidige vorm ontraden.

De Tweede Kamerleden Van der Laan, Van der Woude, De Hoop, Westerveld, Kwint en Van Esch willen met  het wetsvoorstel strafbaarstelling ‘homogenezing’ kinderen en volwassenen in een kwetsbare positie beschermen tegen schadelijke gevolgen van conversiehandelingen. Het verrichten en aanbieden van conversiehandelingen belemmert de acceptatie van verschillende seksuele gerichtheden en genderidentiteiten. De Afdeling heeft begrip voor de wens van de initiatiefnemers om deze acceptatie te willen bevorderen en minderjarigen en kwetsbare volwassenen te beschermen tegen schadelijke gevolgen van conversiehandelingen. Van strafbaarstelling kan een signaal uitgaan dat dit soort handelingen ongewenst zijn.

Advies strafbaarstelling conversiehandelingen

De initiatiefnemers stellen voor dat alleen de zwaardere vormen van conversiehandelingen strafbaar worden gesteld. Dit roept de vraag op of de verdachte in dat geval niet al strafbaar is op grond van al bestaande strafbepalingen, zoals mishandeling of dwang. De initiatiefnemers geven geen voorbeelden van conversiehandelingen die nu nog niet strafbaar zijn, maar die in hun ogen wel strafbaar zouden moeten zijn. Het is daarom onduidelijk wat de meerwaarde is van de voorgestelde strafbepaling ten opzichte van bestaande strafbepalingen. Om daadwerkelijk een einde te maken aan conversiehandelingen, zal volgens onderzoek een cultuurverandering moeten plaatsvinden in gemeenschappen waar conversiehandelingen voorkomen. De initiatiefnemers willen in alle gevallen het aanbieden van conversiehandelingen strafbaar stellen, ook als het om conversiehandelingen gaat die ook onder dit wetsvoorstel niet verboden zullen zijn. Een dergelijk totaalverbod is in strijd met grondrechten van betrokkenen. De Afdeling adviseert daarom om hiervan af te zien.

Wetsvoorstel hervorming huurtoeslag

Het wetsvoorstel hervorming huurtoeslag wijzigt het stelsel van de huurtoeslag om deze te vereenvoudigen. Huurders ontvangen huurtoeslag over een vast (‘genormeerd’) huurbedrag, in plaats van de feitelijke huur. In het wetsvoorstel wordt daarnaast de maximale huurgrens afgeschaft. Daardoor kunnen huurders in de vrije sector met een laag inkomen ook huurtoeslag ontvangen. De Afdeling onderschrijft het belang van een eenvoudiger stelsel van ondersteuning voor huishoudens met een laag inkomen.

Advies hervorming huurtoeslag

Het wetsvoorstel betekent dat twee derde van de huidige toeslagontvangers, een financieel kwetsbare groep, er in inkomen op achteruitgaat. De regering gaat niet in op een impactanalyse van het Nibud, waarin wordt afgeraden om de huurtoeslag op deze wijze te veranderen vanwege de negatieve inkomensgevolgen. Het voorkomen van gevolgen voor de rijksbegroting is in dit wetsvoorstel leidend voor de bepaling van de hoogte van de genormeerde huur, niet de financiële effecten voor burgers. Daarnaast komt de investeringsruimte voor woningcorporaties onder druk. De Afdeling raadt de regering daarom aan de hoogte van de genormeerde huur te heroverwegen. Ook adviseert zij om toe te lichten hoe de negatieve inkomensgevolgen zich verhouden tot bestaande beleidsdoelstellingen van de regering: het behoud van koopkracht voor lagere inkomensgroepen en het waarborgen van investeringscapaciteit voor woningcorporaties. Daarnaast merkt de Afdeling op dat de regering niet inhoudelijk ingaat op de kritiek van de Belastingdienst. De Belastingdienst concludeert dat het voorstel waarschijnlijk niet uitvoerbaar is zonder significante negatieve gevolgen voor de dienstverlening aan toeslaggerechtigden. Dit komt onder andere door de overgangsperiode van vijf jaar, waarin twee systemen voor berekening van de huurtoeslag naast elkaar zullen bestaan.

Advies voorstel van wet van de leden Van der Laan, Van der Woude, De Hoop, Westerveld, Kwint en Van Esch inzake Wet strafbaarstelling conversiehandelingen

Advies wijziging van de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten (hervorming van de huurtoeslag

Bron: www.raadvanstate.nl

Laatste nieuws