Op 4 oktober 2021 heeft de Rechtbank Rotterdam op een zitting aan de officier van justitie en de verdediging het voorstel gedaan om te komen tot procesafspraken over de afdoening van een strafzaak. De zaak vloeit voort uit de eind 2020 door opsporingsdiensten gekraakte versleutelde chatdienst Sky ECC.


In het op rechtspraak.nl gepubliceerde proces-verbaal van de zitting valt te lezen dat de voorzitter van de rechtbank zich afvraagt, of het, na ontvangst van de e-mail met onderzoekswensen van de verdediging (125 pagina’s), de goede kant op gaat met de zaak. Hij stelt vast dat het goed mogelijk is dat deze procedure net zo stroperig gaat verlopen, als vele Enchrochat- en Sky-ECC-zaken in het hele land. Zonder een (juridische) kwalificatie aan dat type onderzoeken te willen geven kan, aldus de voorzitter, worden gezegd dat deze en soortgelijke onderzoeken strafvorderlijk a-typisch zijn. Hoe de ontwikkelingen in dat soort zaken zullen verlopen en welke vaststellingen door rechters zullen worden gedaan is nu nog niet te zeggen. Ook is daarom nog niet bekend of en, zo ja, welke rechtsgevolgen aan de orde zijn wanneer enige toerekenbare onrechtmatigheid wordt vastgesteld.

De voorzitter heeft zich daarom afgevraagd of de strafrechtspleging in dit soort zaken niet op een alternatieve manier op gang kan worden geholpen. Hij denkt daarbij aan het maken van procesafspraken en legt bij de verdediging en de officier van justitie in de week of het mogelijk is om onderling afspraken te maken over de afdoening van de zaak. Als dat lukt zal de rechtbank bekijken of die afspraken een rol kunnen spelen bij de inhoudelijke behandeling van de zaak. De officier van justitie kan dit nog intern overleggen, omdat dit voorstel misschien breder is dan alleen deze zaak. Ook de raadsman wil hij niet teveel overvallen.

De raadsman meldt dat hij met collega’s al eens gesproken heeft over de mogelijkheid om met het officier van justitie in conclaaf te gaan en afspraken te maken maar er zich van bewust is dat daar tot op heden nog geen wettelijke grondslag voor is. Deze mogelijkheid heeft hij ook al met zijn cliënt in z’n algemeenheid besproken. Als de officier van justitie en de verdediging met ‘goedkeuring’ van de rechtbank tot een vergelijk kunnen komen, dan kan de zaak binnen een maand worden afgedaan. Mocht dit niet zo zijn dan is de zaak over 4 á 5 jaar nog niet afgedaan.

De officier van justitie stelt: ‘Als de raadsman afspraken omtrent de strafmaat bedoelt, dan sta ik daar voor open. Ik wil ook dat er zaken afgedaan gaan worden. Het Openbaar Ministerie is al langer bezig met het maken van (proces)afspraken. Dit is tot op heden niet gelukt omdat de rechtbank niet akkoord is gegaan. Wel merk ik nogmaals op dat het louter een opportuniteitsafweging is’.

Waarop de voorzitter meedeelt dat ‘mochten er uiteindelijk procesafspraken zijn gemaakt waardoor de procedure anders loopt dan nu de verwachting is, de rechtbank zich zal inspannen om op korte termijn een zittingsdatum te plannen. Op die manier kunnen wij ook laten zien dat het sneller dan de reguliere procedure kan. De officier van justitie en de verdediging kunnen procesafspraken maken zonder dat de rechtbank daarbij betrokken wordt. Zodra er vorderingen in deze procesafspraken zijn gemaakt, wil ik verzoeken om de rechtbank daarvan op de hoogte te brengen.’

Laatste nieuws