De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wil van het Europese Hof van Justitie weten of het Nederlandse inburgeringsstelsel voldoet aan de Europese Kwalificatierichtlijn. RvS heeft hierover op 15 maart 2023 prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EU.

Bij besluit van 31 maart 2020 heeft de Minister van SZW een boete opgelegd aan een asielstatushouder van € 500,00 wegens het niet naleven van artikel 7b, eerste lid, van de Wet inburgering en bepaald dat hij de lening van € 10.000 die hij bij de Dienst Uitvoering Onderwijs heeft afgesloten, moet terugbetalen. De statushouder heeft de Eritrese nationaliteit en is op 17-jarige leeftijd naar Nederland gekomen. Op 8 januari 2016, toen hij 18 jaar oud was, heeft de minister hem laten weten dat hij vanaf 1 februari 2016 inburgeringsplichtig is. Dit betekent dat hij in beginsel binnen drie jaar alle onderdelen van het inburgeringsexamen moest behalen. De minister heeft deze termijn een aantal keer verlengd, omdat de statushouder langdurig in een asielzoekerscentrum verbleef en omdat hij een opleiding heeft gevolgd. Hierdoor moest hij uiterlijk op 1 februari 2020 alle onderdelen van het inburgeringsexamen hebben behaald. Dit is niet gebeurd.

Prejudiciële vragen

RvS vraagt of de minister asielstatushouders een inburgeringsplicht kan opleggen met een boete als stok achter de deur. Uit de Europese Kwalificatierichtlijn volgt namelijk alleen dat asielstatushouders een recht hebben op toegang tot integratievoorzieningen. In het Nederlandse stelsel is dit vertaald in een plicht voor asielstatushouders om in te burgeren. Ook vraagt RvS of het uitgangspunt dat asielstatushouders de volledige kosten van de integratievoorzieningen moeten betalen, in lijn is met Europese Kwalificatierichtlijn. En of het daarbij uitmaakt dat asielstatushouders een lening kunnen aanvragen die wordt kwijtgescholden als zij op tijd hun inburgeringsexamen behalen. Ten slotte wordt gevraagd of het terugbetalen van zo’n hoge lening en de hoogte van de boete de integratie van asielstatushouders belemmeren. Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering 2021 in werking getreden. In het nieuwe stelsel hoeven asielstatushouders de inburgeringscursussen en de examens niet meer zelf te betalen en hoeven zij dus hiervoor ook geen lening af te sluiten. Wel blijft de inburgeringsplicht bestaan en kunnen asielstatushouders op verschillende momenten boetes krijgen.

ECLI:NL:RVS:2023:975

Bron: www.raadvanstate.nl

Laatste nieuws