De Eerste Kamer heeft 30 mei 2023 met een meerderheid van 46 stemmen de Wet toekomst pensioenen (Wtp) aangenomen. 27 senatoren stemden tegen. De Wet toekomst pensioenen komt voort uit het in 2019 door het kabinet en werknemers- en werkgeversorganisaties gesloten Pensioenakkoord.

Voorafgaand aan de hoofdelijke stemming, vond een derde termijn plaats. Tijdens de derde termijn is vooral gesproken over een mogelijk constitutioneel gebrek. Met het wetsvoorstel wordt namelijk ook de algemene pensioen- en uitkering politieke ambtsdragers (Appa) overgezet naar het nieuwe stelsel. Aanpassingen van geldelijke voorzieningen die hieronder vallen, kunnen alleen met een twee derde meerderheid worden aangenomen. De Minister van APP schreef eerder in een brief van 22 mei 2023 met een brief (Kamerstukken I 2022/23, 36067, X) dat de geldelijke voorzieningen niet worden aangepast en er daarom geen tweederdemeerderheid nodig is. Het nieuwe pensioenstelsel geldt niet voor leden en gewezen leden van de Staten-Generaal en politieke ambtsdragers en hun familie. Als er een inhoudelijke wijziging nodig is, dan vereist dat een wijziging van de Appa én een tweederdemeerderheid. Dat is een afzonderlijk wetstraject.

Bron: www.eerstekamer.nl

Laatste nieuws